O itSMF Czech Republic

itSMF International

itSMF (IT Service Management Forum) je mezinárodně působící nezávislá a nezisková organizace účelově se věnující všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. Celosvětovým standardem pro tuto oblast je ITIL a z něj vycházející norma ISO/IEC 20000, itSMF je tedy současně vnímáno jako fórum uživatelů tohoto standardu, které ale současně zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj celého odvětví ICT managementu. itSMF bylo založeno v roce 1991 ve Velké Británii. V současnosti (leden 2015) se může pochlubit více než 6000 členskými společnostmi s více než 40000 členy sdruženými ve více než 50 národních pobočkách po celém světě.

itSMF Czech Republic

Česká pobočka této organizace – itSMF Czech Republic, z.s. – existuje od 30.3.2006 jako právnická osoba založená dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, od 1. 1. 2015 podle nového Občanského zákoníku jako zapsaný spolek.

Posláním organizace itSMF je:

 • umožnit svým členům sdílet své znalosti a zkušenosti z oblasti řízení ICT služeb
 • vytvořit komunikační platformu napříč celým odvětvím informatiky
 • poskytovat konkrétní návody pro zlepšení výkonnosti podnikové informatiky
 • zvyšovat profesionalitu odborníků zabývajících se řízením ICT služeb
 • napomáhat dalšímu rozvoji a rozšiřování nejlepších zkušeností v tomto oboru

Záruka nezávislosti národních poboček itSMF – mezinárodně platná pravidla itSMF stanovují, že každá národní pobočka itSMF musí být zcela nezávislá na dodavatelích ICT technologií a konzultačních společnostech, nesmí prosazovat jednostranné zájmy silných subjektů a musí v ní být vyváženě zastoupeny všechny zájmové skupiny pohybující se v oblasti ICT služeb a technologií, tzn. členy itSMF jsou jak dodavatelé ICT služeb a výrobci ICT technologií, tak organizace podnikatelské sféry i státní správy, které tyto technologie a služby nakupují a využívají pro podporu vlastního podnikání, a dále např. poskytovatelé konzultačních služeb, vědecké a výzkumné instituce aj.

Dodržování těchto zásad zaručuje, že itSMF Czech Republic, z.s., může být skutečně nezávislým spolkem schopným reprezentovat objektivní názor a kvalifikované stanovisko odborné komunity ke všem aspektům řízení informatiky a rovněž být rovnocenným a respektovaným partnerem pro ostatní veřejné i soukromé, české i mezinárodní instituce, které jakýmkoli způsobem ovlivňují obor řízení informatiky.

Spolek itSMF Czech Republic, z.s., naplňuje své poslání především:

 • provozováním vlastního webového informačního portálu
 • aktivní účastí na odborných konferencích a seminářích
 • pořádáním pracovních schůzek svých členů, klubových večerů a pravidelné výroční konference
 • publikováním informací a novinek z oboru na vlastních webových stránkách a odborných časopisech
 • vydáváním „itSM News“, rešeršemi odborné literatury a článků a pořádáním průzkumů
 • vytvořením a udržováním seznamu specialistů certifikovaných v oboru ITSM
 • vytvořením a prosazováním etického kodexu člena itSMF Czech Republic, z.s.
 • udržováním aktuálního seznamu členů a jejich kontaktních údajů a zprostředkováváním kontaktů jak v rámci spolku, tak i v rámci širší odborné veřejnosti
 • navazováním spolupráce s ostatními soukromými, veřejně-prospěšnými a státními subjekty, jejichž činnost se jakkoli dotýká oblasti řízení informatiky

Řízení itSMF Czech Republic, z.s.:

 • spolek je v souladu se Stanovami řízen předsednictvem, které rozhoduje většinou hlasů o všech záležitostech, které nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady
 • jako poradní sbor předsednictva slouží tzv. rozšířené předsednictvo, do kterého navíc patří předsedové všech výborů
 • předsedy jednotlivých odborných výborů jmenuje předsednictvo na návrh členů příslušných výborů
 • specifické postavení zaujímá finanční výbor, jehož kompetence jsou vymezeny jednak Stanovami, a jednak dokumentem Zásady hospodaření zapsaného spolku itSMF Czech Republic, jenž byl schválen první valnou hromadou dne 26.10.2006
 • předseda předsednictva svolává a organizuje schůzky předsednictva a rozšířeného předsednictva dle potřeby
 • předsedové jednotlivých odborných výborů svolávají a organizují schůzky svých výborů dle potřeby
 • na činnost jednotlivých odborných výborů je z finančních prostředků spolku vyhrazena částka, kterou schvaluje předsednictvo na návrh předsedy finančního výboru, tato částka je zpravidla stanovována na jeden kalendářní rok
 • provozní agendy řídí a operativní záležitosti vyřizuje kancelář spolku

Ke stažení

Stanovy (312.22 Kb)
Členské poplatky (313.07 Kb)
Zásady hospodaření (225.65 Kb)
Etický kodex člena itSMF Czech Republic z. s.
GDPR (555 Kb)