Etický kodex člena itSMF Czech Republic z. s.

Etický kodex (dále jen “kodex”) itSMF Czech Republic, z.s.,(dále jen “spolek“) se vztahuje na všechny členy spolku, a to fyzické i právnické osoby. V případě právnických osob se kodex, vztahuje i na jednotlivé zaměstnance, které daná právnická osoba přihlásila ze statutu svého členství ve spolku (viz bod 9 čl. III. Stanov itSMF Czech Republic, z.s.).

Člen spolku, resp. přihlášený zaměstnanec právnické osoby, která je členem tohoto spolku se zavazuje k následujícímu:

1) Při své činnosti v rámci spolku jedná vždy podle zásad tohoto etického kodexu, který je v zájmu všech členů, spolku a veřejnosti.

2) Jedná tak, aby jeho profesní či osobní činnost nevedla k diskreditaci spolku a cílů spolku v očích členů a veřejnosti.

3) Při své činnosti v rámci spolku má na zřeteli odpovídající soulad s vhodnými, v oblasti IT Service Managementu (dále jen “ITSM“) platnými standardy, obecně uznávanými postupy a nejlepšími praktikami a své povinnosti v rámci spolku vykonává nezávislým a objektivním způsobem a v souladu se zájmy spolku.

4) V případě, že je v rámci spolku presentován jako expert, udržuje svou kvalifikaci v oblasti ITSM na odpovídající profesionální úrovni.

5) Neprezentuje svá hodnocení produktů a služeb, či marketingovou propagaci produktů a služeb své či jiných společností jako názor či doporučení spolku.

6) Nevyužívá značek, loga a obdobných symbolů, které jsou chráněnými značkami itSMF k neoprávněné propagaci vlastní osoby či společnosti, ve které pracuje bez písemného souhlasu předsednictva spolku.

7) Udržuje důvěrnost informací, s nimiž při plnění povinností v rámci spolku přišel do styku. Využití takových informací musí byt v souladu se strategii komunikace spolku směrem k veřejnosti a ostatními pravidly stanovenými příslušnými orgány spolku.

8) Aktivně sdílí informace, zkušenosti a profesionální poznatky, které mohou zvýšit kvalitu a přínos celého konceptu ITSM mezi dalšími členy spolku a veřejností.

9) Akceptuje a dodržuje koncept otevřenosti spolku jako fóra pro sdílení znalostí, zkušeností a nejlepších praktik v oblasti ITSM.

Porušení kodexu může být předmětem šetření s výstupem rozhodnutí předsednictva spolku. Toto rozhodnutí může vést, v souladu se Stanovami itSMF CzechRepublic, z.s., k vyloučení člena ze spolku.