Zasedání Valné hromady členů spolku itSMF

Datum konání23. 3. 2015 17:00

Prosíme vás o zajištění vaší účasti. Účast je nutná k tomu, aby valná hromada byla usnášení schopná.

V případě, že se nemůžete zúčastnit prosíme o zplnomocnění 3.osoby, která vás bude na valné hromadě zastupovat. (je možné vystavit plnou moc i na zástupce vedení itSMF Czech Republic).

Program VH 02/2015:

 1. zahájení Valné hromady
 2. volba sčítací komise;
 3. zpráva registrační komise
 4. zpráva o Výroční konferenci itSMF 2015
 5. členske příspěvky na rok 2016
 6. nový typ členství itSMF
 7. různé
 8. hlasování
 9. přestávka – počítání hlasů
 10. výsledky hlasování
 11. ukončení Valné hromady

Vzory plných mocí:

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba